پاسپورت ایرانی تنها روش احراز هویت ما ایرانی ها در مجامع و سازمان های بین المللی است پس لازم است چند نکته در مورد آن بدانیم:

  1. پاسپورت باید امضا شده باشد.
  2. امضای شما باید در مراجعات بعدی به آن سازمان، با امضای پاسپورت شما یکسان باشد.
  3. امضای شما باید در محل درج شده و در وسط کادر باشد.
  4. ترجیحا با خودکار آبی امضا شود

محل امضای پاسپورت در عکس زیر مشخص شده است: